Vedtægter - Hjørring Vandråd

Gå til indhold

Hoved menu:

Udskriv


VEDTÆGTER
FOR
HJØRRING VANDRÅD.

§ 1 navn og hjemsted:

Vandrådets navn er Hjørring Vandråd, Vandrådet har hjemsted i Hjørring Kommune – efterfølgende benævnt som Hjørring Vandråd, postadresse på formandens bopæl.

§ 2 formål:

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker og Vandselskaber i Hjørring Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:
Koordinationsforum (Grundvandsråd)
Indsatsplaner
Vandforsyningsplaner
Kildepladsbeskyttelse
Vandindvinding
Vandforsyning i det åbne land
Regulativer
Andre fælles opgaver
Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv.
Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum (Grundvandsråd) i Kommunen.
Vandrådet er medlem af Regionsvandrådet, oprettet af Vandværksforeningen F V D Region Nord.

§ 3 medlemmer:

Et hvert alment vandværk eller vandselskab i Kommunen er berettiget til at blive medlem af Vandrådet. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til den 1. januar. Udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav på Vandrådet.
Hjørring Kommunes repræsentanter inviteres til at deltage på vandrådets møder, dog uden stemmeret.


§ 4 repræsentantskabet:

Repræsentantskabet er Vandrådets højeste myndighed.
Repræsentantskabet består af 1 -2 repræsentanter fra hvert vandværk.
Repræsentanterne udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne eller ledelsen i de enkelte vandværker.
Vandværkernes øvrige bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i april, september og december måned.
Møderne indkaldes af bestyrelsen ved brev til ledelsen i Hjørring Vandselskab, samt til formændene for de tilsluttede vandværker, med mindst to ugers varsel og vedlægges dagsorden. Post sendes så vidt muligt pr. mail.
I forbindelse med december mødet afholdes der valg til bestyrelse for repræsentantskabet. Dagsorden i forbindelse med generalforsamling på det ordinære møde i december skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Budget og kontingent for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til bestyrelse ifølge § 7.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelse.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg 1 revisor suppleant.
12. Valg af 2 medlemmer til Koordinationsforum (Grundvandsråd).
13. Valg af en suppleant til Koordinationsforum (Grundvandsråd).
14. Eventuelt.
Forslag til behandling på decembermødet skal tilsendes formanden for Repræsentantskabet skriftligt senest den 15. oktober.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 5 repræsentanter fremsætter skriftlig forlangende herom til formanden for Repræsentantskabet, ledsaget af forslag til dagsorden.
Mødet skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af den skriftlige begæring og indkaldes af be-styrelsen på samme måde som til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Der føres protokol over forhandlinger på repræsentantskabsmøderne, der underskrives af dirigenten.
Kopi af protokol over repræsentantskabsmøderne sendes til medlemmerne senest 14 dage efter mødernes afholdelse.


§ 5 afstemninger:

Hver repræsentant i repræsentantskabet (vandværk eller vandselskab) har 1 stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt for en anden repræsentant, men ingen repræsentant kan afgive mere end i alt 2 stemmer.
Møderne ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger vedrørende ændringer i Vandrådets vedtægter eller dets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt, flyttes endelig afgørelse til næste ordinære eller ekstraordinære møde, hvor de foreslåede ændringer kan vedtages med 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede repræsentanters stemmer.

§ 6 regnskab:

Regnskabsåret er fra 1. oktober til30. september..
Forslag til årskontingentet, som består af et fast bidrag + en afgift pr. måler, udarbejdes af bestyrelsen, der skal have årskontingentet godkendt af Repræsentantskabet.
Kassereren udsender kontingentopkrævning senest 1. februar.
Indbetaling af kontingent skal ske senest 14 dage efter udsendelsen af opkrævningen.
Kassebeholdningen indsættes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut eller anbringes på anden betryggende måde.
Indberetning af materiale til beregning af kontingent (antal vandmålere) skal indberettes til kassereren i forbindelse med decembermødet.
Revision af regnskab foretages af de, af repræsentantskabet valgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.
I den udstrækning kontingentindtægterne ikke kan dække omkostninger til Vandrådets arbejde, opkræves overskridelsen særskilt, i forhold til antallet af vandmålere hos det enkelte vandværk / vandselskab.

§ 7 Bestyrelsen:

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf de 4 personer er valgt blandt blandt de tilsluttede Private vandværker, for 2 år ad gangen, idet der hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde afgår 2 medlemmer. Medlem nr. 5 udpeges af Hjørring Vandselskab med en deltager fra drikkevandsforsyningen.
Genvalg kan finde sted.
Herudover vælges der hvert år 1 suppleant, blandt repræsentantskabet, som ved afgang fra bestyrelsen, indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand – næstformand – kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Der føres protokol over forhandlingerne.
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Dokumenterede udgifter kan refunderes. Der kan antages lønnet medhjælp, hvis dette skønnes nødvendigt.

§ 8 tegningsret:

Vandrådet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9 opløsning:

Vandrådet kan opløses jfr. de i § 5 angivne afstemningsregler. Før inden endelig opløsning kan finde sted, skal der tages stilling til fordeling af Vandrådets formue.
Ovenfor nævnte vedtægter afløser tidligere vedtagne vedtægter.
Således vedtaget på det ordinære møde den 16 -04-2012. .
Dirigent: Lars Kærsgaard. .

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu